SemEthnoSz

Seminarium Ethnologicum Szegediense
(SemEthnoSz)

International Seminar for Students in Ethnology

 

Nemzetközi Diákszeminárium

(1995-2013)

 

A Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke eleinte egy, majd később két évente rendezi meg elméleti és módszertani hangsúlyú nyári egyetemét, amely a közös terepkutatást állítja középpontjába. Az ötlet az egykori Csehszlovákiából származik, ugyanis a pozsonyi néprajzi tanszék az 1970-es években indította útjára seminarium ethnologicum néven hasonló vállalkozását. Barna Gábor, aki maga is résztvevője volt a szlovák programnak, 1995-ben kezdeményezte a nemzetközi diákszemináriumok megszervezését immáron Szegeden Seminarium Ethnologicum Szegediense-SemEthnosz néven.

1995-ben és 1996-ban Csongrádon lengyel, finn, német, szlovák és horvát hallgatók részvételével folytak kutatások.

1997-ben Szeged-Alsóvároson skót, finn, lengyel, horvát, német és cseh diákok bevonásával a szeminárium a búcsút vizsgálta, az eredmények a „Szent és profán között. A szeged-alsóvárosi búcsú-Between the Sacred and Profane. The Pilgrimage Feast of Szeged-Alsóváros” címmel egy kétnyelvű kötetben láttak napvilágot.

1999-ben a tápai temetőkápolna inventarizációjában lengyel, horvát, finn, osztrák, skót és német hallgatók vettek részt, a terepmunka hozadékát Barna Gábor foglalta össze „Egy szent raktár. Tárgyak, szimbólumok, kommunikáció - A Sacred Depot. Objects, Symbols, Communication” címmel.

2001-ben a helyi identitás, falusi turizmus, megalkotott hagyományok témakörben folytatódott tovább a szemináriumsorozat Pusztamérgesen, ahol a résztvevők a Csongrád megyei település ilyen irányú törekvéseit próbálták meg értelmezni. A „Megalkotott hagyományok és a falusi turizmus. A pusztamérgesi eset - Invented Traditions and Village Tourism. The Pusztamérges Case” című tanulmánykötet tartalmazza a kutatás összefoglalóját, amelyet Pusztai Bertalan szerkesztett. Hatodik alkalommal,

2003-ban Baján a halászlé fesztivál vizsgálatára vállalkozott a nemzetközi diákszeminárium.

A hetedik, 2005 nyarán került megrendezésre Ópusztaszeren, ahol a nemzeti identitás, az emlékezet és az emlékpark kapcsolatának, összefüggésrendszerének vizsgálatát, értelmezését tűztük ki célul. A kutatási eredmények 2011-ben a „Nemzeti identitás, kulturális örökség, emlékezet és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark/National Identity, Cultural Heritage, Memory and the Ópusztaszer Heritage Park” című tanulmánykötetben láttak napvilágot, amelyben a szerkesztőkön kívül a tanszék hallgatói, finn és kolozsvári kutatók közöltek írásokat.

Nemzetközi Diákszeminárium az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban 2005:

.A 2007-ben a 8. Nemzetközi Néprajzi Szeminárium a víz és a városi életmód problematikáját vizsgálta, amely sajátos módszerek alkalmazását kívánta a résztvevőktől.

A 2009. évi SemEthnoSz témája a Fájdalmas Anya búcsújának és a hordozó Mária-szobrok országos találkozójának a dokumentálása volt, annak megfigyelése, elemzése és értelmezése, hogy egy hagyományos vallási ünnep miképpen újul meg a fesztivalizálódás útját választva.

2011-ben a szeminárium színhelye Szentes volt, ahol a résztvevők a városi térhasználat, a városrészekhez kapcsolódó identitás kéréseit vizsgálták. Igyekeztek különböző korosztályokat megszólítani, amelynek révén képet alkothattak a városrészekhez illetve a Kossuth térhez kapcsolódó térhasználati szokásokról. A kutatócsoport tagjai felkeresték a Szenteshez tartozó Lapistó tanyaközséget, ahol a Lepényváró Fesztivált vizsgálták.

2013 nyarán a 11. nemzetközi diákszeminárium alkalmával a résztvevők Barna Gábor vezetésével a Somogy megyei Andocson a búcsújáróhelyhez kapcsolódó fogadalmi tárgyakat dokumentálták és leltározták. 

A nyári egyetem elméleti és módszertani szempontokat ötvöz egyszerre, ami azt jelenti, hogy az első két nap alatt megpróbáljuk megteremteni azt a közös tudományos nyelvezetet, fogalmi hálót, melynek segítségével a terepmunka elkezdhető. Ezt követően három napon keresztül 2-3 fős csoportokba tömörülve a hallgatók tanáraik irányításával saját témáik kutatását kezdik meg, melynek eredményeit az utolsó napon összegezzük.