Néprajz mesterképzés

Képzés: nappali és levelező tagozat

Képzési idő: 4 félév

Kreditszám: 120

Szakképzettség: okleveles néprajz mesterszakos bölcsész

A képzés célja:

Olyan szakemberek képzése, akik megszerzett néprajzi, folklorisztikai és kulturális antropológiai ismereteik birtokában képesek a saját és mások kultúrájának elemzésére és értelmezésére. Jártasak a kultúrakutatásban, és ismerik a kultúra működési törvényszerűségeit a múltban és a jelenben. Elmélyült ismeretekkel rendelkeznek a néprajz valamely szűkebb, speciális területén. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Belépési feltételek:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

– néprajz alapképzési szak, néprajz minor szak, táncantropológia minor szakirány (táncfolklorisztika/táncantropológia MA szakirányhoz)

Más figyelembe vehető alapképzési szakok:

– bölcsészettudományi, társadalomtudományi és egyéb alapképzési szakok, valamint korábbi főiskolai és egyetemi szintű diplomát adó szakok, abban az esetben, ha a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legalább 50 kredit (a néprajz minor képzés hálótervének megfeleltetve) a korábbi tanulmányai szerint a folklorisztika, anyagi kultúra, társadalomnéprajz, kulturális antropológia, vallástudomány, művelődéstörténet ismeretköreiből.

A hiányzó krediteket (legfeljebb 20 kredit erejéig) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Amennyiben a hiányzó kreditek száma meghaladja a 20 kreditet, az intézmény által nyújtott részismereti képzés (2 szemeszter, 50 kredit) elvégzését követően van lehetőség a mesterképzés megkezdésére.

Felvételi vizsga:

A szóbeli vizsga tartalma: szakmai és motivációs elbeszélgetés, melynek során a jelentkezőnek szűkebb érdeklődési területéhez kapcsolódóan kell a néprajzban és a kulturális antropológiában való elméleti és módszertani jártasságát, tárgyi ismeretét, szakirodalmi tájékozottságát, kreatív és problémamegoldó gondolkodásra való képességét bizonyítania.

Szakosodási lehetőségek

Táncfolklorisztika/ táncantropológia szakirány

A szakirány elmélyült ismereteket ad a hagyományos és jelenkori tánckultúrák kutatásának elméleteiről, módszertanáról. Foglalkozik a tánccal mint kulturális jelenséggel és örökséggel, a tánckultúra változásai mögött álló társadalmi, gazdasági jelenségek bemutatásával és értelmezésével. Elmélyíti a tánctörténeti források és a recens folklór együttes vizsgálatának módszerét. Tovább mélyíti a BA szinten elsajátított gyakorlati ismereteket a Kárpát-medence magyar és nemzetiségi táncairól, valamint más európai és Európán kívüli népek táncairól. A szakirány a közép-európai térségben egyedülálló.

Szakirány nélküli (általános néprajzi) képzés

Főbb ismeretkörök: magyar és összehasonlító folklorisztika, az anyagi kultúra kutatása, társadalomnéprajz, kulturális antropológia, tudománytörténet és kutatásmódszertan, valamint választható stúdiumok a szakirányok ismeretanyagából.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A mesterképzés során az oktatás alapját a néprajz, folklorisztika és a kulturális antropológia képzés jelenti. Ez számos szakterület művelésére felkészíti a hallgatót a kutatásban (tudományos kutató, kutatásszervező), az oktatásban (általános és középiskolai, szakirányú képzést és tanfolyamokat vezető oktató, művészeti iskolák néprajzi szakembere), a közművelődés különböző területein (néptánckar vezető, kulturális szervező, kulturális menedzser, közművelődési szakember), a közgyűjteményekben (muzeológus, archiváló, gyűjteménykezelő, múzeumpedagógus, kiállítás-rendező, múzeumi közművelő), az idegenforgalom (kommunikációs munkatárs, turizmus-szervező), valamint a közigazgatás és önkormányzati szféra több területére, de segíthet egyéb irányokban való elhelyezkedésben is (pl. szakfordító, stb.). A tömegkommunikációban (sajtó, rádió, televízió, stb.), a könyvkiadásban, digitalizálásban, számítógépes adatbank létrehozásában és az ezekhez kapcsolódó kulturális szférában rendszeres az igény néprajzi/kulturális antropológus végzettségű szakemberekre, jelenleg is sok ilyen diplomás szakember dolgozik e területeken.